Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Mr4Tune B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6546 BB) Nijmegen, aan de Kerkenbos 1015K.

Artikel 1: Definities
Onder de navolgende definities wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
Mr4Tune: de besloten vennootschap Mr4Tune B.V, gevestigd aan de Kerkenbos 1015K te (6546 BB) Nijmegen. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63006545;

koper: iedere natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of rechtspersoon (die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en tevens beschikt over een klantnummer bij Mr4Tune), die een overeenkomst sluit met Mr4Tune of aan wie Mr4Tune een aanbieding doet;
zaken: de door Mr4Tune aan de koper aangeboden, te leveren of geleverde zaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst die Mr4Tune doet/stuurt aan koper en sluit met koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst tussen Mr4Tune en koper is afgeweken van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper wordt door Mr4Tune uitgesloten/van de hand gewezen door Mr4Tune. Koper kan daarop geen beroep doen.
2.3. Voor zover één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van toepassing.
2.4. Mr4Tune behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te mogen wijzigen.

Artikel 3: Aanbieding
3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Mr4Tune zijn vrijblijvend.
3.2. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen en prijsopgaven van Mr4Tune binden Mr4Tune niet.
3.3. Elke aanbieding vervalt indien de zaken, waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd (de periode nadat de aanbieding is gedaan en nog niet is geaccepteerd door koper) niet meer beschikbaar zijn.
3.4. Een uitgebrachte offerte vervalt op de datum die staat vermeld op de offerte. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, dan is Mr4Tune daaraan niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Mr4Tune.
3.5.  Elk aanbod (alsmede de uitnodigingen tot het doen van een aanbod) bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Mr4Tune archiveert de overeenkomsten niet voor de koper en deze kunnen niet worden geraadpleegd (met uitzondering van hetgeen de koper op zijn account kan raadplegen).

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het (elektronische) aanbod van Mr4Tune door de koper (en het voldoen aan de bij de aanvaarding van het aanbod gestelde voorwaarden).
4.2. Indien de in lid 1 bepaalde aanvaarding elektronisch geschiedt door de koper, komt de overeenkomst tot stand door de elektronische ontvangstbevestiging van Mr4Tune(de orderbevestiging).
4.3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5: Prijzen
5.1. De prijzen van Mr4Tune die zijn vermeld op de website zijn inclusief BTW, de prijzen vermeld in het aanbod zijn exclusief BTW en eventuele heffingen.
5.2. Gedurende de geldigheidsduur die is vermeld in het aanbod van Mr4Tune zullen de prijzen niet worden verhoogd, tenzij dit omstandigheden betreft waarop Mr4Tune geen invloed heeft (wijzigingen tarieven producenten, etc.).
5.3. Mr4Tune behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van de levering, prijsverhogingen in rekening te brengen aan de koper. In het geval deze situatie zich voordoet, biedt Mr4Tune koper de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen (zonder enige vorm van (schade)vergoeding).

Artikel 6: Levering
6.1. Mr4Tune zal de bestelde producten afleveren op het adres dat de koper aan Mr4Tune kenbaar heeft gemaakt. Mr4Tune behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren. In die situatie is Mr4Tune gerechtigd de reeds geleverde zaken te factureren aan koper.
6.2. Mr4Tune is bevoegd de levering op te schorten, indien koper nog niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan richting Mr4Tune.
6.3. De door Mr4Tune opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Mr4Tune heeft de mogelijkheid om bestellingen gedeeltelijk uit te voeren. Indien de levering vertraging ondervindt en niet binnen de aangegeven levertermijn wordt uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht en biedt Mr4Tune koper, bij een vertraging van meer dan 3 maanden na de verstreken levertermijn, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden (zonder aanvullende schadevergoeding). Voornoemde ontbinding geldt niet, indien dit expliciet is opgenomen in de overeenkomst.
6.4. De verzending zal geschieden met de pakketservice. Vanaf de levering aan koper gaat het risico van de zaken over op de koper. Tot 24 uur na de afleverdatum kan koper richting Mr4Tune aangeven dat bepaalde zaken niet zijn geleverd, na het verstrijken van deze termijn vervalt dit recht van koper.
6.5. Koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Mr4Tune gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.  
6.6. Retourzendingen aan Mr4Tune moeten altijd franco en onder opgave van een schriftelijke reden geschieden. Indien hieraan niet wordt voldaan is Mr4Tune gerechtigd de retourzending te weigeren. Hardware en producten, die op verzoek van de koper zijn ingekocht en niet op voorraad zijn, kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 7: Betaling
7.1. Tenzij anders overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op het door Mr4Tune opgegeven rekeningnummer.
7.2. Mr4Tune is te alle tijden gerechtigd om te verlangen dat vooruit wordt voldaan. In het geval daarvan sprake is, is Mr4Tune niet gehouden om te leveren tot het moment waarop de betaling is ontvangen door Mr4Tune.
7.3. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn, is de koper aan Mr4Tune, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt. Verder is koper gehouden om aan Mr4Tune de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht om redelijke kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen. Ook is Mr4Tune gerechtigd om het dossier uit handen te geven aan haar incassogemachtigde, in dat geval zullen de kosten die door de incassogemachtigde van Mr4Tune worden gemaakt, voor rekening zijn van koper.
7.4. Betalingen van koper strekken allereerst in mindering op de gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en als laatste in mindering op de hoofdsom.
7.5. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mr4Tune verschuldigde. Ook is koper nimmer bevoegd tot opschorting over te gaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Mr4Tune geleverde zaken aan de koper blijven eigendom van Mr4Tune tot het moment dat koper alle verplichtingen uit de met Mr4Tune gesloten overeenkomst(en) is nagekomen/zijn voldaan (waaronder onder andere dient te worden verstaan, de koopsom, rente, kosten, schadevergoeding).
8.2. Indien de situatie zich voordoet dat bij koper beslag zal worden gelegd of wordt gelegd op zaken, dan wel rechten op de zaken worden gevestigd of zullen worden gevestigd, die in eigendom toebehoren aan Mr4Tune, dan dient koper Mr4Tune hier per ommegaande van in kennis te stellen en haar de toegang te verschaffen en in de gelegenheid te stellen haar eigendommen op te halen. Ook dient de koper de beslaglegger van het eigendom van Mr4Tune per ommegaande op de hoogte te stellen.  
8.3. Mr4Tune is te allen tijden gerechtigd de zaken die zich onder de koper bevinden, maar het eigendom zijn van Mr4Tune, onder zich te nemen, zodra Mr4Tune in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen.
8.4. In de situaties, zoals omschreven in dit artikel, dat Mr4Tune haar eigendommen wil ophalen, geeft de koper reeds bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan Mr4Tune om de plaatsen te betreden om zodoende haar eigendommen te kunnen terugnemen.

Artikel 9: Fabrieksgarantie
9.1. Koper kan aanspraak maken op de door de producent van de zaken geboden fabrieksgarantie. De garantieverplichting van Mr4Tune strekt niet verder dan de garantie die de producent van de zaken biedt.
9.2. In het geval een zaak een (technisch) defect vertoont binnen de garantietermijn, dan wordt de zaak kosteloos gerepareerd, vervangen of gecrediteerd (ter keuze van de Mr4Tune). Voor het retourneren van een defecte zaak dient de RMA (Retour Material Authorization) procedure te worden gevolgd, die staat beschreven op de website.
9.3. Buiten de garantie vallen de gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Mr4Tune geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door koper. Tevens komt iedere vorm van garantie te vervallen, indien de zaken verkeerd of onzorgvuldig zijn gebruikt.
9.4. Voor zover door koper reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken zijn verricht of heeft laten verrichten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mr4Tune, is Mr4Tune  niet gehouden om enige garantieverplichting jegens de koper na te komen. Deze verplichting heeft Mr4Tune eveneens niet als de koper nalaat zijn betalingsverplichting jegens Mr4Tune na te komen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid, schadevergoeding en overmacht
10.1. Mr4Tune is nimmer aansprakelijk voor schade door koper of een derde geleden in verband met door haar geleverde zaken, tenzij de schade het rechtstreekse en uitsluitend het gevolg is van grove schuld of opzet van Mr4Tune of personen behorend tot haar bedrijfsleiding.
10.2. Naast hetgeen onder artikel 10.1 is gemeld, is de aansprakelijkheid van Mr4Tuneuitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen Mr4Tune uit hoofde van de garantiebepalingen in artikel 9 op zich heeft genomen.
10.3. De vergoeding van de schade is nimmer meer dan het bedrag waarvoor Mr4Tune verzekerd is en wordt uitbetaald aan Mr4Tune. In het geval de verzekeraar geen schade vergoedt, is Mr4Tune nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd of de dagwaarde van de zaken (ter keuze van Mr4Tune).
10.4. Niet voor vergoeding komt in aanmerking door koper of derden geleden indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of gebruik van de zaken.
10.5. Mr4Tune is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of ten gevolge is van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze zijn bestemd.
10.6. Alle beperkingen genoemd in dit artikel gelden eveneens ten behoeve van onze werknemers of door ons ingeschakelde derden.
10.7. Mr4Tune is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
10.8. Mr4Tune kan gedurende de periode dat sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In het geval deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van (schade)vergoeding. Indien reeds een gedeelte van de overeenkomst voor de overmacht is uitgevoerd, is Mr4Tune gerechtigd dat gedeelte te factureren.
10.9. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop Mr4Tune geen invloed kan uitoefenen, waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt o.a. verstaan: belemmeringen bij de leveranciers om door Mr4Tune ingekochte zaken te leveren door welke reden ook (o.a. de beschikbaarheid van producten), belemmeringen veroorzaakt door een netwerkstoring, dan wel andere storingen, belemmeringen veroorzaakt door andere maatregelen, wetten of besluiten van (overheids)instanties.

Artikel 11: Vrijwaring
De koper vrijwaart Mr4Tune voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mr4Tune toerekenbaar is. Indien deze situatie zich voordoet is koper gehouden Mr4Tune(zowel in rechte en daarbuiten) bij te staan en de noodzakelijke maatregelen te nemen die mogen worden verwacht.

Artikel 12: Reclamatie
12.1. Koper is verplicht de afgeleverde zaken zo spoedig mogelijk te onderzoeken (in ieder geval binnen 5 dagen na de afleveringsdatum) en, in het geval de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dit binnen 5 dagen na de afleverdatum (volledig en duidelijk) te melden aan Mr4Tune. Ook gebreken die de koper redelijkerwijs had behoren te ontdekken, moeten binnen 5 dagen na de afleveringsdatum volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Mr4Tune.
12.2. Alle overige gebreken die niet feitelijk waarneembaar waren en die koper niet had behoren te ontdekken, dienen binnen 8 dagen na de constatering van het gebrek schriftelijk (volledig en duidelijk) te worden ingediend bij Mr4Tune. Koper kan tot uiterlijk 1 jaar na levering van dit recht gebruik maken, latere klachten worden niet meer in behandeling genomen door Mr4Tune.
12.3. Ieder vorderingsrecht van koper jegens Mr4Tune, ter zake gebreken in de door Mr4Tune geleverde zaken, vervalt indien één van de navolgende situaties zich voordoet: - de klacht wordt door koper niet binnen de gestelde termijn, zoals omschreven in dit artikel, kenbaar gemaakt bij Mr4Tune; - de koper verleent Mr4Tune geen of onvoldoende medewerking ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht; - de koper heeft de zaken in strijd met de voorschriften, althans niet op normale wijze gebruikt en of onderhouden; - de genoemde garantietermijn is verstreken of de klacht wordt voor het eerst geuit, nadat een periode van 1 jaar na de levering is verstreken.
12.4. In het geval de koper tijdig reclameert, schort dat zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde zaken.

Artikel 13: Duur overeenkomst wederverkopers
13.1. De wederverkopers gaan deze overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar en zal jaarlijks stilzwijgend verlengt worden.
13.2 Gedurende deze overeenkomst is het wederverkoper verboden om gelijkwaardige artikel van derde in te kopen. Bij overtreding van deze bepaling is wederverkoper een boete verschuldigd aan Mr4Tune van € 250,00 per dag dat de overtreding voortduurt.
13.3 Artikelen die wederverkoper besteld heeft bij Mr4Tune maar niet binnen 6-12 maanden kan verkopen  wisselt  Mr4Tune in overleg  om voor andere artikelen.
13.4 De wederverkoper kan deze overeenkomst opzeggen na 1 jaar met een opzegtermijn van 6 maanden voor het ingaan van de stilzwijgende verlenging van het contract.

Artikel 14: Boete en schade
Onverminderd het recht van Mr4Tune om een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen, is koper aan Mr4Tuneeen boete van € 250,00 per dag verschuldigd, voor elke dag dat koper zijn verplichtingen niet nakomt uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst en uit hoofde van deze algemene voorwaarden. Deze boete is per direct, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, opeisbaar. Deze boetebepaling treedt niet in de plaats van de verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 15: Geheimhouding
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van Mr4Tuneter kennis komt van de koper, zal de koper deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst (en niet verschaffen aan derden). Bij overtreding van deze bepaling is koper een boete verschuldigd aan Mr4Tunevan € 250,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetebepaling treedt niet in de plaats van de verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 16: Privacy
De koper heeft bij het aanmaken van zijn account kennisgenomen van de privacyverklaring en heeft daar aangegeven in te stemmen met de verklaring (en de verwerking van zijn (persoons)gegevens). De koper wordt geacht er van op de hoogte te zijn dat zijn gegevens worden verwerkt. Koper is gerechtigd de gegevens die Mr4Tuneheeft verzameld over hem in te zien of te corrigeren, dan wel om te verzoeken deze gegevens te verwijderen/af te schermen. Op verzoeken van koper zal Mr4Tune binnen 4 weken reageren. In het geval van een besluit tot afscherming of verwijdering van gegevens zal Mr4Tune koper informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat koper van producten van Mr4Tune maakt wordt beperkt of gehinderd.  Tevens geeft koper hierbij toestemming dat Mr4Tune koper mag benaderen, zowel telefonische als per email.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op de aanbiedingen van Mr4Tune en gesloten overeenkomsten met Mr4Tune is (met uitzondering van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag) uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten gesloten met Mr4Tune zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.